Vårt sätt att hjälpa baserar sig på Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten, 12-stegsprogrammet och KBT.

Craig Nakken är familjeterapeut och rådgivare i missbruksfrågor.
Han utgår från att grunden till en missbrukspersonlighet finns hos alla människor, men att det är hur vi handskas med våra livsproblem som är avgörande för om en person kommer att utveckla ett missbruk eller inte.

Missbruket kan ses som ett sätt att känslomässigt fly från verkligheten. Detta sker genom att man tar till olika stimuli såsom till exempel droger, alkohol, spelande på datorer eller om pengar.
Vi på Spelkliniken menar att ett beroende inte kan isoleras från övriga delar av en människas liv. Därför arbetar vi både med missbrukspersonligheten, det vill säga de bakomliggande orsakerna, och med det faktiska spelberoendet.

Öppenvård
Vi på Spelkliniken anser att det är viktigt att den hjälpsökande bibehåller kontakten med familj och arbete under hjälpens gång. Därför erbjuder vi en flexibel och öppen hjälp där individens kontakter med vardagslivet spelar en viktig roll. Öppenhjälp ger även den hjälpsökande chansen att tillämpa de tekniker han/hon har lärt sig i sin vardag. En viktig del i hjälpen är att lära sig hur man står emot yttre påfrestningar och frestelser.

Terapi
Terapin sker till allra största delen enskilt. Genom de enskilda samtalen följs varje patients tillfrisknandeprocess noga och vi visar konkret på hur ett tillfrisknande faktiskt är möjligt.

Målet med Terapin.
Hos oss på spelkliniken står individen och beroendet i fokus och den hjälpsökande guidas i att se över hur beroendet påverkat hens liv. Målet med terapin är att få spelaren att komma till insikt med att det är beroendet som skapar problemen och inte vice versa.

Under terapin hjälper våra professionella terapeuter den hjälpsökande att bearbeta de känslomässiga konsekvenserna som spelandet orsakat. Den beroende får därmed hjälp att fatta beslut om en livsstilsförändring.

Anhörigträffar för anhöriga till spelare.
Att se den vi står allra närmast förändras på sin resa in i missbruket påverkar oss. Det är mycket chockerande för familjen att upptäcka att en familjemedlem är beroende. Ofta känner man sig utnyttjad och mycket sårad på grund av den beroendes brist på ansvar och ärlighet.

På Spelkliniken erbjuds anhöriga hjälp och terapi som leds av en professionell terapeut. Den som är anhörig till en person med spelberoende får här stöd, uppmuntran och hjälp att hantera sin situation.
Vi på spelkliniken lägger stor tonvikt på anhöriga eftersom de anhöriga ofta själv behöver bryta invanda beteenden, attityder och värderingar för att på så sätt hjälpa spelaren, men även sig själv.

Anhörigprogrammet kombinerat med spelklinikens terapi av spelproblematiken är en oslagbar kombination eftersom detta är en mycket framgångsrik och effektiv metod för att påskynda tillfrisknandeprocessen.

Kontakta oss

Kontakta oss via e-post eller telefon